Van Tổng Chia Nhánh từ Phi 20 xuống Phi 6 cho béc tưới cây

Van Tổng Chia Nhánh Phi 20 xuống Phi 6 – Tùy chỉnh lưu lượng nước, tiết kiệm tài nguyên, và hiệu quả cho hệ thống tưới nước nông nghiệp của bạn.